Právne Informácie

Novinky

Právne informácie o spoločnosti WIFINET, poskytovaných službách a internetovej stránke.

 

Identifikačné údaje

 

Obchodné meno: WIFINET,s.r.o.

Sídlo: Š.Moyzesa 1006/7

IČO: 36626821, IČ DPH: SK2021835640, DIČ: SK2021835640

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli Sro  , vložka č. 9287/S

Hlavné bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2778 1313

Hlavné kontaktné údaje: tel. č. (recepcia): +421 908 50 51 50, e-mail: wifinet@wifinet.sk, internetová stránka: www.wifinet.sk

 

Informácie uvedené na web stránkach

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky spoločnosti WIFINET,s.r.o. potvrdzujete, že akceptujete nasledovné podmienky používania. Spoločnosť WIFINET,s.r.o. udeľuje návštevníkovi svojej stránky súhlas na prezeranie a preberanie informácií z tejto webovej lokality výlučne na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou zachovania autentickosti všetkých vyhlásení o autorských právach a vlastníctve, pričom tieto vyhlásenia musia byť uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách týchto materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že spoločnosť WIFINET,s.r.o. udeľuje akýkoľvek súhlas/ licenciu na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a dalšieho šírenia týchto materiálov a informácií v nich uvedených na iné ako osobné účely zasielajte na adresu info@wifinet.sk

Právna zodpovednosť

Informácie uvedené na internetových stránkach spoločnosti WIFINET,s.r.o. vychádzajú z informácií, ktoré WIFINET,s.r.o. poskytuje za účelom informovania najmä o ponukách produktov spoločnosti WIFINET,s.r.o., ako aj o aktivitách našej spoločnosti. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach spoločnosti WIFINET,s.r.o. a prostredníctvom aplikácie online chat majú z tohto dôvodu výlučne informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť WIFINET,s.r.o. si vyhradzuje právo uverejnené informácie kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť WIFINET,s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu spôsobenú používaním jej webovej lokality.

Príspevky používateľov

Spoločnosť WIFINET,s.r.o. si prostredníctvom svojej webovej lokality neželá prijímať dôverné, súkromné, ani iné zákonom chránené informácie. Presvedčite sa preto prosím, či informácie alebo materiály zasielané spoločnosti WIFINET,s.r.o. nie sú dôverné, nemôžu poškodzovať iné osoby, alebo poškodzovať ich práva. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani za súkromné a spoločnosť WIFINET,s.r.o. nepreberá voči nim žiadnu právnu zodpovednosť.

Autorské právo

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky, kľúčových slov a iného obsahu lokality sú chránené autorským právom, zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo, ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve.

Označenie WIFINET,s.r.o. , ako aj označenia produktov a služieb uvádzané v jednotlivých dokumentoch sú ochrannými známkami náležiacimi spoločnosti WIFINET,s.r.o. Označenia produktov, služieb a spoločnosti spomenuté v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti WIFINET, s.r.o. nie je povolené z nijakej internetovej lokality patriacej spoločnosti WIFINET,s.r.o. kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov z webovej lokality spoločnosti WIFINET,s.r.o. tretími stranami je porušením právnych predpisov o autorskom práve a dohovorov vzťahujúcich sa na duševné vlastníctvo.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť WIFINET,s.r.o. spracúva osobné údaje používateľov jej webovských stránok za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré spoločnosti WIFINET,s.r.o. vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov SR. WIFINET,s.r.o. spracúva o používateľoch nasledovné osobné údaje: adresné, identifikačné, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom webovskej stránky spoločnosti WIFINET,s.r.o., ktorých spracovanie ukladá zákon alebo podmienky poskytnutia príslušnej služby vydané spoločnosťou WIFINET,s.r.o.. Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť WIFINET,s.r.o.. Osobné údaje uchováva spoločnosť SWIFINET,s.r.o. po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu pre ktorý sa spracúvajú.

Ponuka produktov, ich vlastnosti a cena

Spoločnosť WIFINET,s.r.o. poskytuje v rámci Slovenska telekomunikačné služby prostredníctvom viacerých technológií pripojenia koncového používateľa, ktorých dostupnosť je závislá od konkrétnej lokality a ktoré majú rôzne technické parametre. Na web stránke sú prezentované ich typické maximálne hodnoty (napríklad rýchlosť internetového pripojenia). Táto všeobecná ponuka a parametre produktov nie sú automaticky dostupné každému záujemcovi a spoločnosť WIFINET,s.r.o. ich dostupnosť nemôže zaručiť. Upresnenú ponuku a cenu služieb záujemca získa použitím nástroja pre overenie dostupnosti a v niektorých prípadoch až po dodatočnom technickom potvrdení zriaditeľnosti požadovanej služby. Od technológie pripojenia môže byť tiež závislá aj výška poplatku za zriadenie služby alebo druh a cena potrebného zariadenia. Mesačné ceny služieb a produktov prezentované na všeobecnej web stránke môžu prislúchať časti obdobia trvania zmluvy, v tom prípade poskytne nástroj pre overenie dostupnosti aj ceny platné pre zvyšnú dobu trvania zmluvy alebo jej viazanosti.

Opatrenia pre zabezpečenie kvality a spoľahlivosti prevádzky

WIFINET,s.r.o. v záujme zabezpečenia kvality a spoľahlivosti prevádzky poskytovaných služieb, predchádzania prekročenia kapacity sieťových technológí a v záujme zabezpečenia princípu spravodlivosti a ochrany pred vzájomným obmedzovaním používateľov v prípade využívania zdieľaných technických prostriedkov, uplatňuje v niektorých prípadoch technické opatrenia pre meranie a riadenie prevádzky služieb. Patria medzi ne napríklad Zásady férového používania služieb (FUP – Fair use policy), agregácia alebo iné opatrenia. Informácie o týchto opatreniach sú uvedené v cenníkoch (tarifách) a všeobecných podmienkach na poskytovanie príslušných služieb, pre vybrané internetové služby aj v osobitných dokumentoch s definíciou podmienok FUP. Dostupné sú v sekcii Podpora – na stránke Dokumenty na stiahnutie.

Dokumenty

Vyskúšaj náš internet od 11,90 mesačne

Kvalitný internet Vám prinášame už od roku 2004.

Kategórie

sk_SKSlovak
Scroll to Top